LONGi, trở thành nhà cung cấp thiết bị tách từ công nghiệp cạnh tranh nhất trên hành tinh

Về chúng tôi
Công ty ngói dài Ltd.

Công ty TNHH LONGi Magnet Nhà cung cấp thiết bị từ tính cạnh tranh nhất của bạn

Chi tiết